Áo Trận Bạc Mầu kỳ 132

Những Đơn Vị Thiện Chiến Của QLVNCH
Nhảy Dù – Biệt Động Quân – Thủy Quân Lục Chiến

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com