Áo Trận Bạc Mầu kỳ 144.

Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy
  • Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
    do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com