Áo Trận Bạc Mầu kỳ 147

Nhân Đạo – TQLC chăm sóc tù binh VC

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com

Mũ Xanh Trần Quang Duật