Áo Trận Bạc Mầu kỳ 150

Tổng Thống Ngô Đình Diệm
đặt viên đá đầu tiên xây dựng TVBQGVN – năm 1960

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ)  do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com