Áo Trận Bạc Mầu kỳ 164

Xoá Tan Một Huyền Thoại
Vẻ Vang cho CĐVN Tị Nạn Cộng Sản

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ)  do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com