Cáo Phó: Ông Emile Huỳnh Trung Trực (1944-2021)

Pháp Danh: Tuệ Minh