Phỏng vấn Đặc biệt: Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị 1972

https://youtu.be/yhpk79RmulI

Nguồn chánh trên VATVOnline ngày 15-06-2017 – Phần 1 và 2

Good Morning Washington D.C.: Phỏng Vấn Đặc Biệt Cựu Trung Uý Văn Tấn Thạch: Câu Chuyện Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị 1972 – Phần 1 15/06/2017

https://www.youtube.com/watch?v=xt1rxYO8mRw

https://www.youtube.com/watch?v=sOIUT3DcE40