HÁT: Tháng 4, cùng nhau nhớ về Sài Gòn !

Đoàn Vi Hương thân mời các bạn nghe những ca khúc về Sài Gòn

Nam Anh mạn phép chỉnh âm thanh, để nghe Đoàn Vi Hương rõ hơn

Nguồn: YouTube chánh (original source)

Channel: HÁT – hát làcầunguyện    / @hatlacaunguyenhatchoyeudoi   Kỹ thuật: dùng Audacity để chỉnh âm thanh và FCPX Final Cut Pro để ghép lại âm thanh vô video clip. (https://www.audacityteam.org/) – Phát thanh audio trên http://vietwdcradio.com/