Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 18-09-2021 của Nhà Việt Nam MD

Bấm lên hình để nghe qua YouTube

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 93, thứ Bảy ngày 18 tháng 09 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt93

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt93low

Phim tổng kết năm 2020 – Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 18-09-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 15-09-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 92, thứ Tư ngày 15 tháng 09 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây: https://mdvlac.org/ctpt92

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây: https://mdvlac.org/ctpt92low

Phim tổng kết năm 2020 – Nhà VN-Maryland: https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org


Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 15-09-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 08-09-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 90, thứ Tư ngày 08 tháng 09 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:

https://mdvlac.org/ctpt90

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:

https://mdvlac.org/ctpt90low

Phim tổng kết năm 2020 –  Nhà VN-Maryland:

https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 08-09-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 04-09-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 88, thứ Tư ngày 04 tháng 09 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt89

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt89low

Phim tổng kết năm 2020 –  Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 04-09-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 01-09-2021 của Nhà Việt Nam MD

      Content-2021.09.01_low

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 88, thứ Tư ngày 01 tháng 09 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt88

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt88low

Phim tổng kết năm 2020 –  Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 01-09-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 28-08-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 87, thứ Bảy ngày 28 tháng 08 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt87 

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt87low

Phim tổng kết năm 2020 –  Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 28-08-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 21-08-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 85, thứ Bẩy ngày 21 tháng 08 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt85

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt85low

Phim tổng kết năm 2020 –  Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 21-08-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 18-08-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 84, thứ Tư ngày 18 tháng 08 năm 2021:
 
Xin click vào link dưới đây:
 
Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
 
Phim tổng kết năm 2020 –  Nhà VN-Maryland:
 
Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org
 
 

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 18-08-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 14-08-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 83, thứ Bẩy ngày 14 tháng 08 năm 2021:
 
Xin click vào link dưới đây:
 
Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
 
Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 14-08-2021 của Nhà Việt Nam MD