Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 17-11-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 110, thứ Tư ngày 17 tháng 11 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt110 

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt110low

Phim tổng kết năm 2020 – Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 17-11-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 10-11-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 108, thứ Tư ngày 10 tháng 11 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:

https://mdvlac.org/ctpt108

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:

https://mdvlac.org/ctpt108low

Phim tổng kết năm 2020 –  Nhà VN-Maryland:

https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 10-11-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 30-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 105, thứ Bảy ngày 30 tháng 10 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt105

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt105low

Phim tổng kết năm 2020 – Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 30-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 23-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 103, thứ Bẩy ngày 23 tháng 10 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt103

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt103low

Phim tổng kết năm 2020 – Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 23-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 20-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 102, thứ Tư ngày 20 tháng 10 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt102

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt102low

Phim tổng kết năm 2020 – Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 20-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 16-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 101, thứ Bảy ngày 16 tháng 10 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt101

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt101low

Phim tổng kết năm 2020 – Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 16-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 13-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 100, thứ Tư ngày 13 tháng 10 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt100

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt100low

Phim tổng kết năm 2020 – Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 13-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 06-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 98, thứ Tư ngày 06 tháng 10 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt98

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt98low

Phim tổng kết năm 2020 – Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 06-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 02-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 97, thứ Bẩy ngày 02 tháng 10 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:

https://mdvlac.org/ctpt97

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:

https://mdvlac.org/ctpt97low

Phim tổng kết năm 2020 –  Nhà VN-Maryland:

https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 02-10-2021 của Nhà Việt Nam MD