Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 23-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 103, thứ Bẩy ngày 23 tháng 10 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt103

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt103low

Phim tổng kết năm 2020 – Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 23-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 20-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 102, thứ Tư ngày 20 tháng 10 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt102

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt102low

Phim tổng kết năm 2020 – Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 20-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 16-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 101, thứ Bảy ngày 16 tháng 10 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt101

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt101low

Phim tổng kết năm 2020 – Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 16-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 13-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 100, thứ Tư ngày 13 tháng 10 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt100

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt100low

Phim tổng kết năm 2020 – Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 13-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 06-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 98, thứ Tư ngày 06 tháng 10 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt98

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt98low

Phim tổng kết năm 2020 – Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 06-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 02-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 97, thứ Bẩy ngày 02 tháng 10 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:

https://mdvlac.org/ctpt97

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:

https://mdvlac.org/ctpt97low

Phim tổng kết năm 2020 –  Nhà VN-Maryland:

https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 02-10-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 29-09-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 96, thứ Tư ngày 29 tháng 09 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt96

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt96low

Phim tổng kết năm 2020 – Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 29-09-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 22-09-2021 của Nhà Việt Nam MD

      Content-2021.09.22_low

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 94 thứ Tư ngày 22 tháng 09 năm 2021: Xin click vào đây Duoi link:
https://mdvlac.org /ctpt94

 

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt94low

Phim tổng kết năm 2020 – Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vào có trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

 

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 22-09-2021 của Nhà Việt Nam MD