CoronaVirus – COVID-19 (John Hopkins CSSE)

Cập Nhật Tin về COVID-19 trên VOA

Chú Ý: tuy sau đây là một website từ Đại Học John Hopkins (CSSE: Center for Systems Science and Engineering) nhưng các dữ liệu từ Trung Quốc có thể không được chính xác.

Coronavirus – COVID-19 Global Cases by John Hopkins CSSE

WHO COVID-19 CoronaVirus Info

Continue reading CoronaVirus – COVID-19 (John Hopkins CSSE)