Minh Thanh Lương: ứng cử phó thống đốc tiểu bang Maryland

Minh Thanh Lương: Một người thanh niên trẻ (38 tuổi), người Mỹ gốc Việt, ứng cử phó thống đốc bang Maryland (Đảng Cộng Hoà – Republican). Bầu cử ngày 8 tháng 11, 2022.

Joe Werner
Republican

 

Jurisdiction Baltimore County
Status Active
Filed Regular -09/21/2021

Email werneresq@gmail.com
Website www.wernerformaryland.com
Facebook facebook.com/Joe Werner
Phone (443) 242-6573

Contact Information
421 Eastern Blvd
Baltimore, MD 21221-

Minh Thanh Luong – Related
Republican

 

Jurisdiction Baltimore County
Status Active
Filed Regular -09/21/2021

Phone (714) 858-2031

Source: https://www.elections.maryland.gov/elections/2022/