Mỹ tạo đồng minh đánh Trung Cộng

Kỹ sư Lê Thành Nhân

Úc (Australia), dải giang sơn mênh mông với 7,692,024 cây số vuông gần bằng 80% diện tích nước Mỹ. Nhưng dân số chỉ 25,636,300 người  bằng 7.8% dân số nước Mỹ. Theo Định chế Tài chánh Thế giới IMF thì sản lượng bình quân trên đầu người dân Úc là 50,022 USD/năm (1), có đời sống cao thứ 13 trên thế giới.  Úc đất rộng, dân thưa, tài nguyên thiên nhiên phong phú, bốn bề bao quanh các Đại Dương. Đó là vùng đất mầu mở cho tham vọng di cư xâm lăng của Trung Cộng với số dân 1.4 người!

Continue reading Mỹ tạo đồng minh đánh Trung Cộng