Nhận được tin buồn: Cụ ông Lê Văn Tảo, Pháp Danh Không Ngộ

Cụ ông Lê Văn Tảo, Pháp Danh Không Ngộ

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn 

Cụ ông Lê Văn Tảo, Pháp Danh Không Ngộ

Thành Viên Hội Đồng Cố Vấn Hội Người Việt Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn

Sinh ngày 14 tháng 4 năm 1930 tại Hà Nội – Việt Nam

Từ trần ngày 2 tháng 6 năm 2022, nhằm ngày 4 tháng 5 năm Nhâm Dần

tại tư gia ở Alexandria , Virginia – USA

Hưởng thượng thọ 93 tuổi

Thành kính phân ưu với bà Quả Phụ Lê Văn Tảo, nhũ danh Trần Thị Hạc và đại tang quyến

Nguyện cầu Hương Linh Cụ ông Lê Văn Tảo, Pháp Danh Không Ngộ vãng sinh  Miền Cực Lạc

THVN Vùng HTĐ đồng thành kính phân ưu