Phân Ưu: Ông Michael Blanchard Cook (1942-2021)

 Nhận được Tin buồn:

Chồng của Bà Kim Oanh Cook, Hội Trưởng của Hội Người Việt là ông:

Ông Michael Blanchard Cook,

Đã từ Trần ngày 27 tháng 5 năm 2021 (nhằm ngày 16 tháng 4 năm Tân Sửu)   Tại Falls Church, VA, Hoa Kỳ

                                          Hưởng Thọ 79 tuổi

Trong niềm kính mến và thương tiếc, xin thành kính phân ưu cùng bà quả phụ Kim Oanh Cook và tang quyến.

Nguyện Cầu Hương Linh Michael Blanchard Cook sớm về cõi Vĩnh Hằng. 

Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Chấp Hành

và toàn thể
        Hội Viên Hội người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn

Thành Kính Phân Ưu

  • o O o –

https://gofund.me/3557c4be