Chủ Nhựt 12-03-2023 Đổi Giờ Hoa Kỳ và Bắc Mỹ

Tăng đồng hồ thêm 1 giờ: 2am thành 3am (Spring Forward, Fall Back)

Sáng sớm Chủ Nhựt cần tăng đồng hồ thêm 1 giờ. Hay nhứt là đổi giờ tối thứ Bảy. Nếu không đổi giờ thì sẽ đi trễ giờ.

Daylight Saving Time (DST)

Tahiti (Polynesie Francaise), Việt Nam và các tiểu bang Hawaii và Arizona (Hoa Kỳ) sẽ không đổi giờ mùa hè.

Âu Châu sẽ đổi giờ vào Chủ Nhựt cuối tháng: 26 tháng 3, 2023