Áo Trận Bạc Mầu kỳ 120

Tiếp xúc với CSVSQ NguyễnVănPhép –Hội trưởng Hội Võ Bị Bắc California

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện