Áo Trận Bạc Mầu kỳ 133

HỘI ĐỒNG QUÂN LỰC
Lễ Quốc Khánh ngày 1-11-1966

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com