AudioNow vietWDCradio

www.vietWDCradio.com

Nghe Live Audio

Ở Hoa Kỳ xin gọi bằng điện thoại cầm tay 641 793 2515

Ghi Chú NB: Thường có 30 giây quảng cáo tiếng Anh lúc đầu, sau đó nghe được radio tiếng Việt.

Và có thể nghe thông báo cần trả 1 cent / 1 phút (T-Mobile): xin tắt máy nếu không muốn tốn tiền. Lần sau, gọi lại bằng cell/mobil có thể không bị tốn tiền cho Audionow.


Bấm để nghe Live Audio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.