Bầu Cử Hoa Kỳ 2020: Biden thắng

Các tin dưới đây không chánh thức từ chánh quyền, mà chỉ là phỏng đoán từ Yahoo và CNN.

Các tin dưới đây không chánh thức từ chánh quyền, mà chỉ là phỏng đoán từ Foxnews, AP và CNN.

BIDEN được thêm 20 phiếu ở Pennsylvania=306

 

BIDEN được thêm 16 phiếu ở Georgia=286

10 giờ tối, Hoa Thịnh Đốn 04-11-2020
Kết quả Bầu Cử Hoa Kỳ 2020
06 giờ sáng, Hoa Thịnh Đốn 04-11-2020
01 giờ sáng, Hoa Thịnh Đốn 04-11-2020
12 giờ khuya, Hoa Thịnh Đốn 03-11-2020
10 giờ tối 03-11-2020
11 giờ tối 03-11-2020 giờ Hoa Thịnh Đốn

https://www.cnn.com/2020/11/02/politics/dixville-notch-2020-results/index.html

https://www.businessinsider.com/white-house-anti-climb-wall-protests-2020-7

Midlothian VA