CẦU NGUYỆN VỚI TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE

Lạy Tổng lãnh Thiên Thần Micae, xin bảo vệ chúng con trong cuộc chiến. Xin Ngài bảo vệ chúng con chống lại những yếu đuối, và nọc độc của ma quỷ. Chúng con khiêm tốn xin Thiên Chúa xua đuổi chúng, và chớ gì, Ôi! Vị Hoàng Tử Thiên Quốc, nhờ quyền năng Thiên Chúa, xin đuổi ma quỷ về hoả ngục, và hết các thần dữ đang rong ruổi khắp thế gian, để tìm cách huỷ diệt các Linh Hồn. Amen

FB AgataLêThịSum