Chương Trình Phát Thanh

ĐPT-HTĐ VietWDCRadio Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhựt
6:00 Nhạc Đèo V Sách Hà Vân Nói Với Anh Khung Trời Kỷ Niệm Tình Ca Bích Duyên Đèo V Sách Khung Trời Kỷ Niệm Tình Ca Bích Duyên
6:30 Truyện Hồ Biểu Chánh          
7:00 VOA Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Phát Thanh Từ Washington DC    
7:30 VATV Bản Tin Hoa Thịnh Đốn        
8:00 ĐPT-HTĐ Linh Tinh Điểm Tin với Nam Anh     Linh Tinh
8:30 Linh Tinh Hương Đồng Gió Nội-Kiều Thu Áo Trận Bạc Màu Trần Q Duật Tin Tức Hoa Vô Ưu-Tú Linh Đinh Hùng Cường Chiến  Tranh VN Hương Đồng Gió Nội-Kiều Thu Hoa Vô Ưu-Tú Linh
9:00 DLSN Đáp Lời Sông Núi          
9:30 Nhạc ĐVS HV-NVA KTKN TC-BD ĐVS KTKN TC-BD
10:00 SBS SBS-Úc Châu          
10:30 VATV Bản Tin Hoa Thịnh Đốn        
11:00 Linh Tinh Vatican Vatican Hiền Lương Lướt Nhẹ Cuộc Sống Vaticn Vatican Hiền Lương Lướt Nhẹ Cuộc Sống Ánh Sáng Tin Mừng Radio
11:30 Linh Tinh Đáp Lời Sông Núi LNCS Đáp Lời Sông Núi LNCS ASTM
12:00 RFA Á Châu Tự Do          
12:30 Linh Tinh HĐGN ATBM Tin Tức HVU-TL CTVN HĐGN HVU-TL
1:00 PM ĐPT-HTĐ Linh Tinh Điểm Tin với Nam Anh     Linh Tinh
1:30 PM Nhạc ĐVS HV-NVA KTKN TC-BD ĐVS KTKN TC-BD
2:00 RFI Đài Phát Tiếng Việt từ Pháp Quốc      
2:30 RFI              
3:00 VOA Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Phát Thanh Từ Washington DC    
3:30 DLSN Đáp Lời Sông Núi          
4:00 Linh Tinh HĐGN ATBM Tin Tức HVU-TL CTVN HĐGN HVU-TL
4:30 SBS SBS-Úc Châu          
5:00 Truyện Hồ Biểu Chánh          
5:30 Nhạc ĐVS HV-NVA KTKN TC-BD ĐVS KTKN TC-BD
6:00 ĐPT-HTĐ Linh Tinh Điểm Tin với Nam Anh     Linh Tinh
6:30 VOA Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Phát Thanh Từ Washington DC    
7:00 Linh Tinh Vatican Vatican LNCS-HL Vatican Vatican LNCS-HL ASTM
7:30 Linh Tinh Đáp Lời Sông Núi LNCS Đáp Lời Sông Núi LNCS ASTM
8:00 SBTN-DC Bản Tin Hoa Thịnh Đốn (BTHTD)   VATV VATV
8:30 Linh Tinh HĐGN ATBM Tin Tức HVU-TL CTVN HĐGN HVU-TL
9:00 Nhạc ĐVS HV-NVA KTKN TC-BD ĐVS KTKN TC-BD
9:30 Truyện Hồ Biểu Chánh