CT Tình Ca Chọn Lọc: Em đi Chùa Hương

CT Tình Ca Chọn Lọc với Bích Duyên và Nam Anh

Viet Washington DC Radio
Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn