Đài Việt Nam Wichita Radio thứ Sáu 24-02-2023

https://youtu.be/cOK3Pkk5-Xw?t=3410

Vietnamese Wichita Radio Friday 24-02-2023 Thành phố Wichita: tản mạn buổi thuyết trình của Ông Châu Thụy tại Trường Đại Học Wichita về đề tài Thuyền Nhân và Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt (Vietnamese Heritage Museum – VHM) vào lúc 6PM ngày 16 tháng 2, 2023. Phút 57: Chuyện chiếc tam bản vượt Biển Đông Phút 2 giờ 6 phút: tản mạn về việc Ông Châu Thụy đến Đại Học Wichita, KS