Giới trẻ Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4/1975

Giới trẻ giáo xứ Mẹ Việt Nam tại Silver Spring, Maryland Tổ chức lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4/1975