HAEDC: Tô Lâm hốt hoảng” Sự chống phá đảng và chế độ ngày càng tinh vi, thâm độc”

https://youtu.be/6eHdlm81bj0

HAEDC: Hội Anh Em Dân Chủ

Bình luận vui về CSGT giả vờ ngã ăn vạ

https://youtu.be/WJpNz1WBDZk