Hãy Thức Tỉnh: Sự Thật Về Mục Tiêu Của Tổ Chức Cộng Sản – Black Lives Matter

GS Trần Thủy Tiên – 17/7/2020

With America’s Birthday July 4, 2020 this year, ask yourself — All Lives Matter or Black Lives Matter?

Vi Sinh Nht Nưc M4.7.2020 năm nay, hãy thi — Cuc Sng Ca Mi Ngưi Quan Trng Như Nhau, Hay ChCó Cuc Sng Ca Ngưi MDa Đen Quan Trng? Ý thc thông thưng ca lương tâm chúng ta (our common sense) da trên SCông Bng, cho biết: Cuc Sng Ca Mi Ngưi Quan Trng Như Nhau (All Lives Matter), đúng như Bn Tuyên Ngôn Nhân Quyn Ca Hoa Kđã xác đnh cách đây 244 năm: All men are created equal. Nhưng tchc Cng Sn Black Lives Matter (BLM) khăng khăng nhn mnh là cuc sng ca ngưi Mda đen quan trng hơn. Có Tht Không? Li khuyên xưa cũ nhưng giá trca Cu Tng Thng VNCH Nguyn Văn Thiu li vang lên – Đng tin nhng gì cng sn nói, mà hãy nhìn knhng gì cng sn làm.        Tht vy, nhiu ngưi ngây thơ, gia nhp nhóm BLM đa phương (tưng là đlàm vic tt) mà không tìm hiu trưc, lm tưng đó là tchc ca qun chúng (grassroots), nên bbn CS xmũi theo bo đng, đt phá các ca hàng và phát sinh lòng tham ly đ, tc là xâm phm tài sn ca ngưi khác (làm vic xu), tiến ti hy hoi gia đình và đt nưc Mđáng quý trng ca mình (phn bi c2 ân nhân).

BLM website xác đnh: 1) BLM is a “global organization active in US, UK, and Canada.” The website, Influence Watch, points out that George Soros, a Hungarian-born liberal with a net worth of $25.2 billion, is a major contributor to BLM, having donated “at least $33 million.” Since 2013, groups associated with the BLM movement have taken in $133 million. (Globalists là bn thân Cng, bán lương tâm, chbiết tin, không yêu nưc, thương dân). 2) BLM is rooted in Marxist philosophy. From the New York Post (06/25/20) – (là báo phe t, thân Cng, thù ghét TT Trump vì ông yêu nưc M, mà hmun tiêu dit nưc M.) – a) Black Lives Matter co-founder Patrisse Cullors describes herself and her co-organizer of BLM as “a trained Marxist.” Cullors was a protégé of Eric Mann and that she “spent years” with him “absorbing the Marxist-Leninist ideology that shaped her worldview.” b) Hawk Newsome, president of Greater New York Black Lives stated, “If this country doesn’t give us what we want, then we will burn down this system and replace it.” – Nếu nưc Mkhông cho chúng tôi nhng gì chúng tôi mun, thì chúng tôi sđt sch hthng hin ti và thay thế nó.” 3) BLM is anti–nuclear family. – BLM chng li nn tng gia đình cơ bn.

Tchc CS-BLM còn là bphn quyên tin đc lc cho đng Democrat. Mi khi ai cho tin BLM thì tđng vào ngân khon ActBlue và tin vào đng Democrat và Biden presidential campaign. Nên đng Democrat bo vBLM. Chai đu thân Cng mà CS là đc ác và giết ngưi, vy khi BLM nói họ ủng hNhân Quyn (Human Rights) và Quyn Công Dân đchiêu dngưi, có tin đưc không?

Trli câu hi – Có tht BLM quan tâm ti cuc sng ca ngưi Mda đen? – Các quan sát viên và các ngưi kho cu vBLM cho biết là KHÔNG. Vì nếu tht BLM có lòng quan tâm ti cuc sng ca ngưi Mda đen, ti sao hkhông lên tiếng và chng phá mi nơi có ngưi Mda đen bbn chết, giúp tin ng h, đưa ra gii pháp gim bt sgiết chóc, và giúp các cng đng ngưi da đen sng an lành hơn??? Như Chicago (Democrat city), vào cui tun bn giết Ngày Lng Nim – Memorial Day, May 25. 2020 (cùng ngày ông da đen G. Floyd bchết tiu bang MN), có 10 ngưi Mda đen bbn chết và 39 ngưi Mda đen khác bbn gây thương tích.

(Ten people died and 39 others were wounded in Memorial weekend shootings in Chicago — the deadliest Memorial Day weekend since 2015, when 12 people were killed. – Chicago.suntimes.)

Vào cui tun kế tiếp, May 31, cũng Chicago, có 24 ngưi Mda đen bbn chết và 85 ngưi Mda đen khác bbn, nên bxem là cui tun bo đng nht Chicago ca năm 2020 – Chicago’s most violent weekend of 2020. Nếu kthêm các thành phvà tiu bang màu xanh khác do Democrats cai tr(blue cities & blue states controlled by Democrats) thì còn nhiu ngưi Mda đen khác bbn chết hng ngày hay hng tun na… But they don’t care. BLM không hlên tiếng quan tâm. Vì ngưi da đen giết ngưi da đen thì BLM không li dng gì đưc, đkích đng hn thù màu da gia trng đen, chia rc M, gây ri lon, dùng bo lc đe da, đòi bu cTT qua phiếu gi Bưu Đin (mail-in ballots) đgian ln, loi TT Trump ra khi White House và tiêu dit nưc MTDo.

BLM chdùng mng sng ca ngưi Mda đen nhng trưng hp có li cho mc tiêu chính trCS ca h(politically motivated). Htrit đxdng các trưng hp ngưi Mda đen bchết bi ngưi Mda trng. Vì hdùng schia rmàu da đen trng, làm vũ khí tn công, tiêu dit ngưi Mda trng (white genocide), lt đchế đtư hu (overthrow capitalism), hy hoi gia đình ht nhân hin nay ca chúng ta (destroy our curent nuclear family), biến nưc Mthành nưc Xã Hi ChNghĩa và sau đó tiến ti nưc Cng Sn. Đúng vy: khi CS Bc Vit xâm lăng vào Nam Vit năm 1975, chúng ta lin nghe hdy: 1) ChNghĩa Tam Vô — Vô tôn giáo, vô tquc, và vô gia đình. 2) Thi KQuá Đphi tiến nhanh, tiến mnh lên ChNghĩa CS.

Bn CS cm quyn (the communist elites) bn cùng hóa toàn dân nhưng vn gicht tài sn riêng và bóc lt dân đcàng giàu thêm, như đã thy c Vit Nam CS hin ti và các nưc CS khác. Nghĩa là thiu sbn CS và Thân Cng cm quyn đu sng giàu sang trên toàn dân khn kh: Đo đc gi(Hypocrisy). Globalists như Pelosi, Biden, Obama… sng trong các dinh thđsdo tham nhũng nhưng thân Cng (nói lý thuyết CS “chia xcho ngưi nghèo” nhưng không làm tht). Còn ngưi Mda đen ctha hbn giết nhau trong các thành phvà tiu bang do Democrats cai tr, BLM và Democrats không quan tâm. Vy ai hin sng trong các thành phvà tiu bang do Republicans điu khin (red cities and red states) phi biết là mình may mn và cn tiếp tc bu cho các Republicans đa phương biết chăm lo dân, đmình, gia đình, và làng xóm đưc bình yên.

Thng đc New York Andrew Cuomo và thtrưng New York Bill de Blasio đu là Democrats, không chăm sóc dân, đã đcho thành phNY tan hoang vi bo lon (riots), không cho cnh sát can thip. Nay ct ngân sách ca cnh sát 1 t, hng trăm cnh sát NY đã np đơn vhưu, ti phm ngoài đưng tăng gp đôi mà không có đcnh sát can thip, nên khong na triu ngưi dân đã ri khi NY vì mt an ninh và vic làm. Minnesota cũng là tiu bang Democrat, vi thành phDemocrat là Minneapolis, nơi ông da đen Floyd chết bi cnh sát viên da trng Chauvin, đã to cơ hi cho Antifa và BLM gây ra các bo lon, đt phá và cưp bóc tàn nhn các cơ skinh doanh nên hbđi khi MN, mà thng đc và thtrưng Democrats vô lương tâm và bt tài, đmc, không đi phó, không giúp bo vcác cơ skinh doanh đó. Nhà báo John Hinderaker đã viết: “Under MN, Governor Tim Walz and Minneapolis Mayor Jacob Frey, Minnesota and Minneapolis have among the most dysfunctional governance in the U.S.” Nay hai ông này làm đơn xin bail out, cho h500 triu dollars sa cha các tn tht do bn rioters và arsonists đt phá. President Trump đã trli,“No”, và đưc nhiu ngưi reo hò đng ý, vì phi đhhc cách Nhn Ly Trách Nhim Cá Nhân vHu QuVic Làm Ca H, tc là giúp hTrưng Thành. Xin trích vài li đc gionline đcùng biết svic MN:

MisterBusy – I live in Minneapolis and I have never seen a more inept performance by elected officials than what I witnessed over those four nights of mayhem. The Boy Mayor, the City (Student) Council and Governor Walrus never lifted a finger to stop the rioting. As a matter of fact, when the National Guard was finally mobilized by President Trump’s advice, the Boy Mayor and Governor Walrus had absolutely no plan so they sent all the guardsmen to downtown Minneapolis to direct traffic while 5 miles away, Lake Street in South Minneapolis went up in flames. It was unforgivable. And now the city (student) council wants to disband and/or defund the police. Idiots. Thanks God, President DJT gave Governor Walrus the finger on the ridiculous $500 million request.

Ame – Why do people in MN vote for DIMORATS anyway? || Gafferguy — Frozen brains = low grade morons.

Deplor – How can MN need disaster relief money? They were ‘peaceful protests.’ Right? BTW, PRESIDENT TRUMP… excellent response!

Tchc CS — BLM gào thét qua social media là ngưi Mda trng c hiếp h– các nn nhân da đen (black victims), nhưng chính các “nn nhân” này gây bo lon ngoài đưng ph(riots or violent insurrection), đt phá các cơ sdoanh nghip (burning), và giúp bn hôi ca (looting) trm cưp tài sn ca ngưi giàu ln dân thưng, bao gm cdân Mda đen ca hvà dân thiu skhác, không chút xót thương. (Xem video on youtube thy các chnhân Mda đen tc hn, nguyn ra không tiếc li nhng ngưi da đen đã ly sch tài sn làm ăn dành gim cđi ca h). Cùng là ngưi da đen mà còn làm hi nhau… Y như ngưi Vit yếu kém, cũng ganh ghét, nói xu, kiếm chuyn, trit hngưi Vit tài đc hơn. Gn đây, xut hin CNN (là đài cc t, thù ghét TT Trump) vào ngày 19.6.2020, bà da đen Patrisse Cullors, BLM Global Network co-founder, đã xác nhn: “Mc tiêu ca chúng tôi là mang Trump ra khi White House.” – “Our BLM goal is to get Trump out.” Nên đc giLisa Lewis lin nói: So then it has nothing to do with black lives. Như vy BLM tthú nhn là hkhông hquan tâm vcuc sng ca ngưi Mda đen, như htuyên truyn gian di, kiu CS: Nói vy mà không phi vy. Đng tin nhng gì cng sn nói, mà hãy nhìn knhng gì cng sn làm – Cu TT Nguyn Văn Thiu.

Tác gini tiếng ngưi Mda đen, Lloyd Marcus, nhn xét là bài din văn ca TT Trump dãy núi Rushmore vào ti July 3 (đđt pháo bông) cho dp LĐc Lp Hoa KJuly 4 năm nay, rt quan trng vì hai lý do:

1) TT Trump đã cho phép các công ty thương mi chm dt khom lưng qugi trưc BLM vì bbn chúng đe da sphá hi vic kinh doanh ca h. Trích nguyên văn: During his speech, President Trump called BLM a domestic terrorist hate group and vowed to stop it from dismantling America. Trump is the most powerful voice of the free world. By promising to stand up for America, Trump gave terrified corporations permission to stand up for America with him. Perhaps now we will not see so many corporations on their knees in worship to BLM thugs.

2) TT Trump đã xác đnh vi dân Mlà ông sgìn gicách sng ca chúng ta. Tht vy, ktcái chết ca Floyd, dân Mđã thy fake news media ca tng các Democrat governors and mayors khi hcho phép bn du côn tn công, đánh giết, hy hoi tài sn lên ti hng tMkim. Chúng ta, ngưi dân tuyt vng, mun nghe tng thng ca chúng ta nói là ông không còn chp nhn vic gian ác đó na. Trích nguyên văn: I thank God for Trump’s don’t-mess-with-me New Yorker instincts. God prepared and gifted us Trump for such a time as this. A standard Washington, D.C. Republican politician would not have survived the unprecedented ongoing silent coup to remove him from office. Without Trump, religious liberty and a long list of constitutional freedoms would be long gone. Without Trump, Democrats would be expanding the killing of healthy born babies. If Biden wins the presidency, don’t be surprised if he implements “National Kneel to BLM Day” along with new taxes on us to give blacks reparations. I am so grateful to have this man in the Oval Office. Trump is courageously leading the charge against BLM domestic terrorists. He has vowed to preserve and restore this exceptional experiment we know and love as America. And folks, I wholeheartedly believe him. Lloyd Marcus, https://www.trumptrainusa2020.com/ 

Lp li và kết thúc: Mc tiêu tht sca BLM không phi là tranh đu cho cuc sng ca ngưi Mda đen (như tên la di ca tchc h), mà là đlt đchính quyn dân chhin hu (President Trump administration), biến nưc Mtdo (free America) thành nưc Xã Hi ChNghĩa (socialist America) ri tiến ti nưc Cng Sn (communist America). Đó là mc tiêu ca khi CS, dn đu bi communist China, kngoi thù ca nưc M. Sau 8 năm cm quyn, Obama administration, kni thù, đã to sc mnh cho phe thân Cng trong quc hi M, CIA, và các tchc ngoi vi ca h, nên ngày nay, không còn giu giếm như xưa, các lãnh đo BLM công khai tuyên btrên website: Hlà nhng ngưi CS đưc hun luyn (trained Marxists)!!! Và Obama tng tuyên b: I will fundamentally transform America (into socialism).

Đhành đng cho LĐc Lp Hoa Kyêu nưc năm nay không phi là ln chót, nhng ngưi dân có đo đc và lương tâm, hãy dy bo con cháu biết mang ơn và bo vc Mtdo, thc tnh mi ngưi vhim ha CS, và bo nhau nhngày đi bu cho Republicans yêu nưc, tđa phương ti quc gia, nht là November 3, 2020. Nếu Democrats thng c, chúng ta scó ti làm mt nưc Mtdo, và skhông còn đt nào khác đdung thân và nương ta. Mong mi ngưi sáng sut trong suy nghĩ và hành đng.

Ngày 12.7.2020 – GS Trn Thy Tiên

Sources:

chicago.suntimes.com/crime/2020/5/25/21268348/chicago-memorial-day-weekend-shootings-gun-violence-may-22-26

chicago.suntimes.com/2020/6/1/21275944/chicago-weekend-shootings-most-violent-weekend-2020-may-29-june-1

www.amny.com/new-york/nobody-likes-it-billion-dollar-nypd-defunding-criticized-by-protesters-and-police-supporters/

https://www.americanthinker.com/blog/2020/07/president_trump_tells_minnesotas_cynical_leftists_hell_no.html

https://www.americanthinker.com/blog/2020/07/what_the_black_lives_matter_movement_really_is.html

https://www.breitbart.com/politics/2020/06/19/black-lives-matter-co-founder-our-goal-is-to-get-trump-out/

https://www.americanthinker.com/blog/2020/07/trumps_july_4th_birthday_gift_to_america.html