Hoa Thịnh Đốn: Đóng Góp Một Bàn Tay Trong Cơn Đại Dịch

Hà Vân giới thiệu sinh hoạt cộng đồng của – Hội Ái Hữu Đồng Hương SàiGòn Gia Định – Nhà Việt Nam Maryland VLAC và nhiều tình nguyện viên người Việt trong vùng Virginia, Maryland, Washington DC. http://vietwdcradio.com/