Huy Tâm Channel – Tưởng Niệm Kỹ sư Ngô Ngọc Hùng 20/09/2021

Tưởng niệm Kỹ sư Ngô Ngọc Hùng
Tổng giám đốc HTTTVNHN
20/09/2020 – 20/09/2021