“Không Còn Trẻ Nữa” Nhạc Phạm Anh Dũng

Song ca: Đèo Văn Sách & Kim Phụng

“Không Còn Trẻ Nữa”
Nhạc Phạm Anh Dũng
Lời: Phạm Anh Dũng & Mỹ Ngọc
Hòa Âm: Quang Đạt
Video clip: Kieu Oanh Trinh

Đèo Văn Sách & Kim Phụng song ca thân tặng
anh chị: Phạm Anh Dũng & Minh Hà

Nguồn: YouTube KieuOanh