Muốn Nhân quyền thì hãy bắt đầu bằng quyền Kinh tế

Nghe hay Download

      CongUocQT Kinh Te, Van Hoa, Xa - Nam Anh

Download: Công Ước Quốc Tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn Hóa
(Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa ngày 24 tháng 09 năm 1982)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.