SBTN-DC News: Phóng Sự Đặc Biệt Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam 11 Tháng 5

https://www.youtube.com/watch?v=6rWKJbCE9Jc