Thanh Trang diễn đọc tuần qua 16 tháng 11, 2017

Chủ Nghĩa Xã Hội đã phá nát Venezuala như thế nào?

      Radio news - CNXH da pha nat Venezuala

Tiếng Cười (Trà Lũ)

      Radio news - Thay Nam Chen

Nhân Ngày Giỗ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, suy nghĩ về cuộc chiến 1954-1975

      D3 Tuong Nho TT Diem

Thầy Năm Chén

      Radio news - Thay Nam Chen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.