Thông Báo: Chích ngừa bắt buộc tại trường FCPS

Vui lòng gọi 703-246-7100 để lấy hẹn và yêu cầu thông dịch viên tiếng Việt, nếu cần.

https://www.facebook.com/namanh.ho

https://youtu.be/zL7N7dEls4Q

Nếu con của quý vị học tại một trường công lập của Fairfax County Public Schools (FCPS) học sinh có thể nhận được tất cả các loại chích ngừa theo yêu cầu của trường miễn phí. Quý vị phải gọi để lấy hẹn.

Vui lòng gọi để lấy hẹn càng sớm càng tốt. Nhiều phụ huynh đợi đến tận trước giờ tựu trường nên rất khó tìm được lịch hẹn. Rủi ro là con quý vị có thể có một cuộc hẹn sau khi chương trình học bắt đầu và do đó phải xin nghỉ học! 

Vui lòng gọi 703-246-7100 để lấy hẹn và yêu cầu thông dịch viên tiếng Việt, nếu cần.

Jennifer Chuong

Community Health Specialist

Division of Community Health Development 

Fairfax County Health Department

10777 Main Street, Suite 320, Fairfax, VA 22030

(703) 397-4472 | Jennifer.Chuong@fairfaxcounty.gov