Thông Báo: Phim “Mẹ Vắng Nhà” chiếu tại Quốc Hội Hoa Kỳ

Trịnh Hội

      PV-TrinhHoi-MevangNha


6 giờ chiều thứ Tư ngày 10 tháng 10, 2018
Phòng 2060 – Rayburn House Office Building
45 Independence Ave SW, Washington, DC 20515

Liên Lạc: (408) 780-0870