Tinh Thần 10 Tháng Sáu Bất Diệt

Thông Báo

      TB-0609-TongBieuTinh-California

TOÀN DÂN VÙNG LÊN CỨU NƯỚC

Tong Bieu Tinh Chu Nhat 9 thang 6, 2019 California
Liên Lạc Ban Tổ Chức: bantochuc10.6namcali@gmail.com

Lời kêu gọi với mục đích:

1. Đánh dấu một năm cuộc tổng biểu tình ngày 10 tháng 6 của đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước – một biến cố lịch sử đấu tranh của dân tộc- Cần giữ ngọn lửa đấu tranh cho đến ngày thành công.

2. Kêu gọi lòng yêu nước của đồng bào hải ngoại để cùng đứng lên tham gia, hỗ trợ công cuộc cứu nước.

3. Ủng hộ và yễm trợ đồng bào quốc nội trong công cuộc chống giặc xâm lăng Tàu Cộng và tập đoàn lãnh đạo tay sai bán nước csvn.

4. Đồng hành các cuộc tổng biểu tình của đồng bào tại Úc Châu, Melbourne 10-6, và tại Châu Âu, Paris 8-6.

5. Đánh động dư luận thế giới về hiểm họa bành trướng của Tàu Cộng.

Dựa trên tinh thần, biểu hiệu:

1. 10-6 Quốc nội vùng lên!
2. Tổng biểu tình 10 tháng 6.
3. Toàn dân đứng lên cứu nước.

Email liên lạc ban tổ chức:
bantochuc10.6namcali@gmail.com

Xem VOA 10-06-2018

10 tháng Sáu, ngày ‘Toàn quốc xuống đường’