Tình Ca Chọn Lọc kỳ 67 : Quê Hương – Ngọc Hạ 1 (R)

      Que Huong 1

Viet Washington DC Radio
Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn
Bích Duyên và Nam Anh

o O o