VATV | 5 Năm Tới Vẫn Thế Thôi

Ai có khnăng đi phó vi Trung Cng Bin Đông  ?

Nhà Báo Phm Trn

 Đi hi XIII ca đng Cng sn Vit Nam, kết thúc ngày 01 tháng 02  (2021), đã tái bu ông Nuyn Phú Trng, 77 tui, tnhn “không đưc khe lm” tiếp tc ngi ghế Tng Bí thư đkim soát quyn lc. Điu này cho thy đang có khng hong lãnh đo Vit Nam.

Ông Trng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 ti Hà Ni, đã làm Tng Bí thư 2 nhim k  XI và XII. Theo quy đnh ca  Điu 17 Điu lđng thì ông không đđiu kin đngi li.  Điu này viết :” Đng chí Tng Bí thư gichc vTng Bí thư không quá hai nhim kliên tiếp.”

Nhưng vì ông đư
c Đi hi đng XIII lit vào hàng “trưng hp đc bit” nên đưc tái cvào  Ban Chp hành Trung ương XIII, BChính trvà Tng Bí thư dù đã qúa tui 65. Ông Trng đã đưc đc min tui để ở li ln thnht ti Đi hi đng XII năm 2016, khi ông 72 tui.

Ngưi thhai, cũng đưc Trung ương XIII lit vào “trưng hp đc bit” li dù qúa tui là Thng guyn Xuân Phúc, sinh ngày 20 tháng 07 năm 1954 (67 tui). Ông Phúc đưc đng thhai, sau ông Trng,  trong danh sách 18 y viên BChính trkhóa XIII.

VI PHM ĐIU L?

Skin ông Trng làm Tng Bí thư nhim kth3 đưc  thông báo  như thế này:” Sau 8 ngày làm vic, Đi hi đi biu toàn quc ln thXIII ca Đng bế mc sáng 1/2. Ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đng, Trưng Đoàn Thư ký, đc toàn văn dtho Nghquyết Đi hi và các đi biu đã nht trí thông qua Nghquyết.

Nghquyết nêu Đi hi đng ý không sa đi điu lĐng hin hành, giao Ban chp hành Trung ương Đng khóa XIII chđo nghiên cu, tiếp thu đđiu chnh thông qua các quy đnh hưng dn ca Trung ương.

Đi hi đng ý ông Nguyn Phú Trng, Tng bí thư Ban chp hành Trung ương Đng khóa XII, tái cBan chp hành Trung ương Đng, BChính trkhóa XIII, đbu gichc Tng bí thư khóa mi.” (theo Vietnam Express, ngày 1/2/021)

N
i dung Thông báo không cho biết lý do  ông Nguyn Phú Trng đưc đc cách bu làm Tng Bí thư nhim kthba và do ai đc.  Skin này, các nưc Dân chTây phương có thbkin ra trưc Tòa án Hành chính vì Trung ương XIII đã tý quyết đnh phi nguyên tc và vi phm Điu 17 ca Điu lđng.

Có mt sngưi gii thích tùy tin rng vì ông Trng trong “trưng hp đc bit” nên “cũng đưc đc bit gichc Tng Bí thư”. Nhưng đây là mt tin ltphá rào xu cho lp lãnh đo sau ông Trng.

 

TNG TI VNH

S
vng mt ca ông Trn Quc Vưng đã đưc Ban Tuyên giáo và BThông tin-Truyn thông cho chìm luôn. Cũng có ngưi bo vì ông Vưng không biết “mm nn rn buông” nên mi ra nông ni.

Nhưng cũng rân ran tin rng, trong thi kgichc Vin trưng Vin Kim sát ti cao (2007-2011) và Chnhim y ban Kim tra Trung ương (2016-2018), ông cũng có nhiu vic lm “gây thù chuc oán” nên khó tránh khi chuyn kưa ngưi ghét.

Phn ành vchuyn kẻ ở ngưi đi, Giám đc Hc vin Chính trquc gia HChí Minh, Chtch Hi đng Lý lun Trung Ương Nguyn Xuân Thng nói vi báo chí:”Đng chí đưc, không đưc, đng chí không tiếp tc tham gia Ban Chp hành T.Ư có thng tht mt chút, sau đó qua đi rt nhanh, không có gì nng n” (theo báo chí Vit Nam, ngày 3/2/021)

Do đó, m
i có chuyn rtai trong ni brng khi thy gà nhà Trn Quc Vưng bTrung ương XIII loi không thương tiếc thì ông Nguyn PhTrng quyết đnh gicho bng đưc chc Tng Bí thư đkhông brơi vào tay ngưi khác mà ông không kim soát đưc.

Ngưi thhai bloi khi Ban Chp hành Trung ương XIII là Thưng tưng Nguyn Chí Vnh, Thtrưng Quc phòng đc trách ngoi giao, tình báo, công tác gìn gihòa bình.

Ông V
nh, 64 tui, sinh ngày 15/05/1957 ti Hà Ni– nguyên quán thôn Niêm Phò, huyQung Đin, tnh Tha Thiên Huế –, còn gichThưng vQuân y Trung ương tnăm 2016, và đã có mt trong Ban Chp hành Trung ương hai khóa đng XI và XII. Ông ni tiếng vì là  con trai ca c Đi tưng Nguyn Chí Thanh, tên tht là Nguyn Vnh, Bí thư Trung ương Cc min Nam, kiêm Chính y Quân Gii phóng min Nam trong thi gian chiến tranh. Tưng Thanh mt ngày 6 tháng 7 năm 1967 ti Hà Ni do mt cơn nhi máu cơ tim khi ra Hà Ni đbáo cáo vi HChí Minh vtình hình min Nam.


Lý do ông Vnh, ngưi còn đtui đươc bu, đã tht sng cũng không đưc gii thích bi đng y Quân đi. Như vy, gic mng trthành Btrưng Quc phòng ca ông Vnh đã không cánh mà bay.


Ý NGHĨA GÌ ?

V
y cuc bu bán khóa đng XIII có ý nghĩa gì ?

 

Thnht, nó phn nh tình trng khng hong lãnh đo vì trong s17 y viên BChính tri trưng ông Nguyn Phú Trng, không ai có đbn lĩnh chính trvà kinh nghim lãnh đo đkế tha, nếu chng may ông Trng gy cánh gia đưng.

Th
hai, sau khi có tin ông Thng Nguyn Xuân Phúc phi bng lòng nhn chc làm Chtch nưc, sau khi vmng làm Tng Bí thư đng thì tin  ông Phm Minh Chính, Trưng Ban Tchc Trung ương, đưc đôn lên Thng, dưng như đcó quan htt vi Trung Cng, bl

AI CHNG TU BIN ĐÔNG ?

Đó là đi
u ông Trng ha vi dân, nhưng ông đã pht lđe da ca Trung Cng Bin Đông, sau khi nưc này ban hành Lut hi cnh cho phép tu tun tra bn tu, thuyn nưc ngoi xâm nhp vùng bin mà Bc Kinh tnhn là ca Trung Quc Bin Đông. Trong khi thc tế là nhng bin, đo còn tranh chp, đc bit vùng Trưng Sa gia Vit Nam vi Trung Cng và gia Trung Cng vi Phi Lut  Tân, Nam Dương, Mã Lai và Brunei.

Bng chng trong Din văn báo cáo trưc Đi hi đng, ông Trng chnói vn tt rng:”Ti Đông Nam Á, môi trưng an ninh, tranh chp chquyn trên Bin Đông còn din biến phc tp.”

Trong khi Th
trưng BQuc phòng, Thưng tưng  Phan Văn Giang,Tng Tham mưu trưng Quân đi cũng qa quyết :”Kiên quyết, kiên trì, xlý kp thi, linh hot, mm do, có hiu qucác tình hung, không đbđng, bt ng, nht là tình hình Bin Đông, góp phn bo vvng chc đc lp, chquyn, givng môi trưng hòa bình, n đnh đxây dng và phát trin đt nưc.”

Như v
y, có phi đe da ca Trung Cng Bin Đông không quan trng bng vic giđng, hay ông Nguyn Phú Trng cũng chbiết nói cho xong đkhi blên án rng ông đã quên mình là ngưi Vit Nam ? -/-