VATV Thông Báo: Con Người và Lịch Sử…

VATV | Thông Báo: Con Người và Lịch Sử: Sự Can Thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam Qua Cái Nhìn Của Một Nhà Ngoại Giao, 1965-1975
Phỏng Vấn Đặc Biệt Cựu Đại Sứ Bùi Diễm
Bộ Phim Tài Liệu của Dự Án Lịch Sử Truyền Khẩu về Cuộc Chiến Việt Nam

Chương Trình Phát Hình trên SBTN lúc 8 giờ tối

https://www.youtube.com/watch?v=PgF1r1kt8LI

Phỏng Vấn Alex Đ. Thái Võ tại Cornell University : Tìm Hiểu Về Lịch Sử Truyền Khẩu với Cựu Đại Sứ Bùi Diễm