Vĩnh Biệt Nhạc Sĩ Cung Tiến (1938-2022)

https://youtu.be/dAJ0gRqQ86I

Nam Anh http://vietwdcradio.com/

Nguồn: Nhạc sĩ Cung Tiến: Cây đại thụ trút lá lặng lẽ

Tác giả: Nhạc sĩ Tuấn Khanh

Nhạc sĩ Cung Tiến: Cây đại thụ trút lá lặng lẽ

Diễn đọc: Nam Anh

Photo Cung Tiến: https://nld.com.vn/van-nghe/nhac-si-cung-tien-qua-doi-tai-my-20220605115615296.htm

Photo Đoàn Thế Ngữ: Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100063560867684