Á Đào Say (Hoàng Thi Thơ)

      HoangThiTho-A Dao Say-Audio-048K

Audio Only
https://www.youtube.com/watch?v=judfR4a83zs

Mạn Đàm với Hoàng Thi Thơ và Nhạc Kịch (Musical Opera)