An Sinh Xã Hội với Angie Hồ Quang (Dallas, Texas)

Ghi Chú: Bà Angie Hồ Quang sẽ trở lại vào lúc 3:30 chiều thứ Tư tuần thứ nhì mỗi đầu tháng. Kỳ tới là thứ Tư 14 tháng 3, 2018.

11-01-2018

Thứ Tư 13-12-2017 Download Now
Chương trình tới sẽ là ngày thứ Tư 10 tháng 1, 2018 lúc 4:30 PM .

Thứ Tư 08-11-2017 Download Now

Chương trình tới sẽ là ngày thứ Tư 13 tháng 12, 2017 lúc 4:30 PM .

One thought on “An Sinh Xã Hội với Angie Hồ Quang (Dallas, Texas)”

  1. Thus ba Toi ten Huan Toi hien Dang lanh SSA vi qua thap Toi muon doi qua SSI co duoc khong thua ba Cam on

Comments are closed.