Vệ Sinh và An Toàn Thực Phẩm với Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết

Nam Anh điều khiển chương trình

https://maithanhtruyet1.blogspot.com/

https://www.facebook.com/envirovn

Vệ Sinh và An toàn Thực Phẩm -10-Thịt Heo

      VSATTP-10-ThitHeo - D3

Vệ Sinh và An toàn Thực Phẩm -09-Thịt

      VSATTP-09-Thit-2018-03-12

12/02/2018 Tủ Lạnh kỳ 2

      VSATTP 08 Tu Lanh 2

29/01/2018: Microwave

      MTT VeSinhAnToanTP-04

22/01/2018: Tủ lạnh

      AnToanThucPham-03-2018-01-15-NA

      ATTP-02 01-15 MTTruyet - D4
      MTT AnToan TP 01 - D4

01/01/2018