Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 100

Tổng Hội Cựu SVSQ Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
Đại Hội Toàn Cầu Ky Thứ 22

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com