Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 93

https://youtu.be/m9qDMFJfjjo

https://youtu.be/m9qDMFJfjjo

Chương Trình “Áo Trận Bạc Mầu” phát thanh mỗi thứ Ba hàng tuần, vào l úc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com