Bộ Phim Tài Liệu – Con Người và Lịch Sử: Sự Can Thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam

Qua Cái Nhìn Của Một Nhà Ngoại Giao, 1965-1975 – Phỏng Vấn Đặc Biệt Cựu Đại Sứ Bùi Diễm
Bộ Phim Tài Liệu của Dự Án Lịch Sử Truyền Khẩu về Cuộc Chiến Việt Nam

https://vietnamwarohp.com/