Chương Trình “Áo Trận Bạc Màu” kỳ 10

      AoTranBacMau-10


Chương Trình “Áo Trận Bạc Màu” phát thanh mỗi thứ Ba hàng tuần:
vào lúc 7:30 sáng, 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .


Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh

2017-12-05 Chương Trình “Áo Trận Bạc Màu” kỳ 9

      AoTranBacMau-09

https://www.youtube.com/watch?v=pal7jUwgazY

2017-11-28 Chương Trình “Áo Trận Bạc Màu” kỳ 8

      AoTranBacMau-08

2017-11-21 Chương Trình “Áo Trận Bạc Màu” kỳ 7

      AoTranBacMau-07 11-21

2017-11-14 Chương Trình “Áo Trận Bạc Màu” kỳ 6

      Ao Tran Bac Mau 06

Xem Tiếp các chương trình đã phát