Diễn văn của bà Trump RNC 2020 GOP

10:34 / 28:38

Diễn từ của bà Trump gây xúc động và sửng sốt vì không tấn công nhưng kêu gọi nhân ái, và đoàn kết