Kamala Harris: Nữ Ứng Cử Viên Phó Tổng Thống

VATV | Bản tin Phân Tích về sự chọn lựa Nữ Ứng Cử Viên Phó Tổng Thống của Ứng Viên Tổng Thống Đảng Dân Chủ Joe Biden. Bản tin do Ông Đỗ Quang Toả tham khảo và Võ Thành Nhân thực hiện – 12-08-2020

Võ Thành Nhân – Đỗ Quang Toả